آخرین اخبار : 

خصوصیات زغال قلیان خوب

زغال قلیان خوب و با کیفیت باید چند خصوصیات داشته باشد.یکی از خاصیت های زغال خوب برای قلیان این است که باید تا انتها بسوزد و تند تند خاموش نشود,از دیگر خصوصیات زغال خوب این است که نباید دود کند.زیرا دود زغال باعث بروز سردرد میشود.هر چند که کلا قلیان چیز خوبی نیست و برای سلامتی انسان مضر است اما حداقل کاری که میتوان در انتخاب زغال خوب برای قلیان انجام داد این است که ترچیحا این خصوصیات را دارا باشد

, , , ,