آخرین اخبار : 

زغال قلیان خوب

خصوصیات زغال قلیان خوب

زغال قلیان خوب و با کیفیت باید چند خصوصیات داشته باشد.یکی از خاصیت های زغال خوب برای قلیان این است که باید تا انتها بسوزد و تند تند خاموش نشود,از دیگر خصوصیات زغال خوب این است که نباید دود کند.زیرا ...